dla Pacjenta, Rodziców i Opiekunów

RODO – Obowiązek informacyjny
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora będącego podmiotem leczniczym w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia oraz profilaktyki zdrowotnej, a także w celu zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

  • Ustawy o prawach pacjenta
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (DZ.U.2015 poz.2069 ze zm.)
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119/1).
    Pani/Pana dane osobowe objęte dokumentacją medyczną, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, będą przetwarzane przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.

Dojazd do Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych

Adres: Rawicz, ul. Przyjmy Przyjemskiego 22